mirrorshard: A photograph of the sea off Mull, with the word "Hiraeth" (Hiraeth)
[personal profile] mirrorshard
Byddaf yr hen iaith parhau!

Rwy'n gobeithio sefyll arholiadau beirddol y Gorsedd ymhen pum mlynedd. Trwy'r amser, rwy'n teimlo tipyn yn drafferthu pan rwy'n weld pobl yn galw ei hun feirdd heb adnabyddiad y cymdeithas traddodiadol, ond nid ydw i'n gwrthdystio; mae "bardd" yn deitl fel "shaman". Mae'n perthyn i'r diwylliant - i'r cymdeithas - penodol, ond dydi o ddim yn deitl fach fel "dug" neu "tywysog". Os nid ydych yn gall waith y fardd, does ddim ots eich galw felly; ac os ydych chi'n gwneud waith y fardd, does ddim ots beth yr ydych yn eich galw.
From:
Anonymous (will be screened)
OpenID (will be screened if not validated)
Identity URL: 
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

If you are unable to use this captcha for any reason, please contact us by email at support@dreamwidth.org


 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags